Bendrosios taisyklės

BATUTŲ PRAMOGŲ CENTRO „SKYPARK“ TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Batutų pramogų centras „SKYPARK“ (toliau vadinama – „SKYPARK“ pramogų centras) – tai laisvalaikio ir pramogų centrai, esantys adresais Verkių g. 29B ir V. Pociūno g. 8, Vilnius bei Taikos pr. 141, Klaipėda, kuriuos sudaro batutų platformos, porolono kubelių baseinas, kiti atrakcionai ir žaidimai.

1.2. „SKYPARK“ pramogų centro administratorius (toliau vadinama – Administratorius) yra UAB „Ausila“, juridinio asmens kodas 303217873, registruotos buveinės adresas Verkių g. 29B, Vilnius, veiklos vykdymo adresas Verkių g. 29B ir V. Pociūno g. 8, Vilnius bei Taikos pr. 141, Klaipėda, bendrovės duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale.

1.3. Lankytojas – kiekvienas „SKYPARK“ pramogų centre esantis asmuo, kuris į „SKYPARK“ pramogųcentrą pateko įsigijęs iš Administratoriaus bilietą, gavo Administratoriaus leidimą ar kvietimą lankytis „SKYPARK“ pramogų centre, ar kitais Administratoriaus nustatytais būdais pateko į „SKYPARK“ pramogų centrą.

1.4. Šios taisyklės nustato paslaugų „SKYPARK“ pramogų centre teikimo tvarką, lankytojams privalomus saugumo ir kitus reikalavimus bei lankytojų elgesio taisykles, Administratoriaus ir lankytojų teises, pareigas ir atsakomybę.

1.5. Šios taisyklės ir privalomos visiems „SKYPARK“ pramogų centro lankytojams.

1.6. Teisę naudotis „SKYPARK“ pramogų centre teikiamomis paslaugomis lankytojas įgyja įsigijęs iš Administratoriaus bilietą, gavęs Administratoriaus leidimą ar kvietimą lankytis „SKYPARK“ pramogų centre, ar patekęs į „SKYPARK“ pramogų centrą kitais Administratoriaus nustatytais būdais.

1.7. Kiekvienas lankytojas, įsigijęs bilietą, gavęs Administratoriaus leidimą ar kvietimą lankytis „SKYPARK“ pramogų centre, ar kitokiu būdu įgijęs teisę lankytis „SKYPARK“ pramogų centre ir patekęs į „SKYPARK“ pramogų centrą automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su „SKYPARK“ pramogų centro taisyklėmis ir besąlygiškai bei neatšaukiamai įsipareigoja jų laikytis.

2. TEISĖ LANKYTIS „SKYPARK“ PRAMOGŲ CENTRE

2.1. Atsižvelgiant į šiose taisyklėse nustatytus apribojimus ir papildomus reikalavimus, teisę naudotis „SKYPARK“ pramogų centre teikiamomis paslaugomis turi visų amžiaus kategorijų asmenys.

2.2. Laikoma, kad lankytojai iki 14 (keturiolikos) metų, kurie lankosi „SKYPARK“ pramogų centre be juos lydinčių tėvų (globėjų), yra gavę savo tėvų (globėjų) leidimą lankytis „SKYPARK“ pramogų centre ir lankosi jame su tėvų (globėjų) žinia. Tėvai (globėjai) yra atsakingi už šių lankytojų saugumą ir priežiūrą.

2.3. Vaikai iki 6 (šešerių) metų ir asmenys su negalia turi teisę lankytis „SKYPARK“ pramogų centre tik lydimi pilnamečių asmenų, kurie yra visiškai atsakingi už šių lankytojų priežiūrą ir saugumą. Lydintys pilnamečiai asmenys kartu su jų prižiūrimais asmenimis yra atsakingi už šių taisyklių laikymąsi.

2.4. Administratorius, „SKYPARK“ pramogų centro administracija ir (ar) darbuotojai netikrina, ar vaikus iki 6 (šešerių) metų ir (ar) asmenis su negalia lydintys asmenys, kurie nėra šių lydimų lankytojų tėvai ar globėjai, turi teisę lydėti jų prižiūrimus asmenis į „SKYPARK“ pramogų centrą (tėvų ar globėjų išduotą įgaliojimą, sutikimą, kt.).

3. BILIETAI

3.1. Bilietų į „SKYPARK“ pramogų centrą kainas nustato Administratorius. Bilietų kainos pateikiamos „SKYPARK“ kasose ir interneto puslapyje www.skypark.lt.

3.2. Bilietus į „SKYPARK“ pramogų centrą lankytojai gali įsigyti „SKYPARK“ pramogų centre esančiose bilietų kasose. Prieš įsigydami bilietus ar kitaip patekdami į „SKYPARK“ pramogų centrą, lankytojai turi galimybę susipažinti su taisyklėmis ir įsigydami bilietą patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis „SKYPARK“ pramogų centro taisyklėmis, o taip pat patvirtina besąlygišką įsipareigojimą laikytis šių taisyklių. Lankytojui atsisakius susipažinti su šiomis taisyklėmis ir (ar) atsisakius patvirtinti įsipareigojimą laikytis šių taisyklių, Administratorius neparduoda jam bilieto į „SKYPARK“ pramogų centrą ir (ar) neįleidžia lankytojo į „SKYPARK“ pramogų centrą .

3.3. Kilus abejonių dėl lankytojo amžiaus, „SKYPARK“ pramogų centro kasininkas ar kitas atsakingas darbuotojas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, moksleivio pažymėjimą, studento pažymėjimą ar kt.).

3.4. „SKYPARK“ pramogų centro dienos bilietas suteikia teisę vienam lankytojui naudotis visais „SKYPARK“ pramogų centro atrakcionais, įskaitant batutų salėje esančiais batutais ir porolono kubelių baseinu, taip pat nemokamais žaidimų automatais nuo bilieto įsigijimo momento iki atitinkamos dienos, kurią buvo įsigytas dienos bilietas, „SKYPARK“ pramogų centro darbo laiko pabaigos.

3.5. Kiekvienam bilietą įsigijusiam „SKYPARK“ lankytojui išduodama apyrankė, žyminti lankytojo teisę naudotis „SKYPARK“ pramogų centre teikiamomis paslaugomis. Lankytojo bilietas ir lankytojui išduota apyrankė nustoja galioti jam išėjus iš „SKYPARK“ pramogų centro patalpų, t.y., lankytojas, išėjęs iš „SKYPARK“ pramogų centro patalpų, pakartotinai gali patekti į „SKYPARK“ pramogų centrą ir naudotis jame teikiamomis paslaugomis tik įsigijęs naują bilietą.

3.6. „SKYPARK“ pramogų centro lydinčio lankytojo bilietas suteikia teisę lankytis bendroje pramogų centro erdvėje, lydėti lankytojus su dienos bilietais į atrakcionų zoną, juos prižiūrėti, tačiau nesuteikia galimybės naudotis pramogų centro atrakcionais. Vaikus iki 6 metų lydintis lankytojas taip pat turi turėti galiojantį lydinčio lankytojo bilietą.

4. BENDROJI INFORMACIJA

4.1. Lankytojai privalo suprasti, kad šiose taisyklėse yra išdėstytos tik pagrindinės elgesio „SKYPARK“ pramogų centre taisyklės, o šių taisyklių sąrašas nėra išsamus ir baigtinis. Lankytojai „SKYPARK“ pramogų centre privalo elgtis rūpestingai ir apdairiai, rūpintis savo ir kitų lankytojų saugumuneatsižvelgiant į tai, ar konkreti lankytojo pareiga ir (ar) reikalavimas lankytojui yra nustatytas šiose taisyklėse.

4.2. „SKYPARK“ pramogų centre saugumo sumetimais įrengta vaizdo stebėjimo sistema, laikomasi asmens privatumo politikos.

4.3. Atvykę į „SKYPARK“ pramogų centrą lankytojai drabužius ir kitus asmeninius daiktus privalo palikti drabužinėje ir (ar) rakinamose individualiose daiktų laikymo spintelėse (jei tokios yra įrengtos).

4.4. Lankytojams primygtinai rekomenduojama į „SKYPARK“ pramogų centrą nesinešti brangių ir (ar) vertingų daiktų (papuošalų, žiedų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų, kt.) ir (ar) didelių pinigų sumų, kurie gali būti pamesti, kitaip prarasti ar sugadinti.

4.5. Dingus asmeniniams daiktams, lankytojai privalo nedelsiant informuoti apie tai „SKYPARK“ pramogų centro darbuotoją.

4.6. Lankytojų „SKYPARK“ pramogų centre palikti ar pamesti ir vėliau „SKYPARK“ darbuotojų ar lankytojų rasti ir Administratoriui perduoti daiktai Administratoriaus saugomi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo perdavimo. Per nurodytą terminą neatsiimti daiktai Administratoriaus nuožiūra utilizuojami arba perduodami policijai teisės aktų nustatyta tvarka.

5. BENDROSIOS SAUGAUS ELGESIO „SKYPARK“ PRAMOGŲ CENTRE TAISYKLĖS

5.1. Lankydamiesi „SKYPARK“ pramogų centre lankytojai privalo elgtis mandagiai kitų lankytojų, įskaitant ir savo draugų, atžvilgiu ir laikytis visuotinai pripažintų elgesio normų ir geros moralės.

5.2. Už nepilnamečių „SKYPARK“ pramogų centro lankytojų, asmenų su negalia priežiūrą ir saugumą visiškai atsakingi juos lydintys tėvai, globėjai ir (ar) pilnamečiai asmenys. Administratorius, „SKYPARK“ pramogų centro darbuotojai ir (ar) administracija jokiais atvejais nėra atsakingi už į „SKYPARK“ pramogų centrą atvykusių lankytojų, įskaitant, be apribojimų, nepilnamečių ir (ar) asmenų su negalia, priežiūrą ir saugumą.

5.3. Prieš pradedant naudotis „SKYPARK“ pramogų centre teikiamomis paslaugomis, lankytojams rekomenduojama atsakingai įvertinti, ar jų fizinė ir (ar) sveikatos būklė yra tinkama naudotis „SKYPARK“ pramogų centre teikiamomis paslaugomis. Lankytojams, negalintiems ar nesugebantiems savarankiškai įvertinti savo fizinės ir (ar) sveikatos būklės, prieš pradedant naudotis „SKYPARK“ pramogų centre teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama kreiptis konsultacijos į gydytoją.

5.4. Lankytojai privalo suvokti, kad naudodamiesi „SKYPARK“ pramogų centre teikiamomis paslaugomis (įskaitant, be apribojimų, šokinėdami, atlikdami įvairius triukus ir (ar) judesius batutų erdvėje) net ir laikydamiesi šių taisyklių, lankytojai gali susižeisti, patirti traumas ir (ar) kitokius sveikatos sužalojimus ir (ar) sveikatos sutrikdymus.

5.5. „SKYPARK“ pramogų centre draudžiama lankytis:

5.5.1. asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų asmens ar kitų asmenų sveikatai ir (ar) gyvybei (pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, kvėpavimo sistemos ligos, nervų sistemos ligos, įvairios traumos ir kt.);

5.5.2. asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. „SKYPARK“ pramogų centro darbuotojas, savo nuožiūra įvertinęs, kad nesilaikoma šio draudimo, turi teisę pareikalauti, kad lankytojas nedelsiant išeitų iš „SKYPARK“ pramogų centro patalpų, o šiam geranoriškai to nepadarius – pašalinti lankytoją iš „SKYPARK“ pramogų centro patalpų, jokiais atvejais negrąžinant tokiam lankytojui sumokėtos bilieto kainos.

5.6. „SKYPARK“ pramogų centre lankytojams draudžiama dėvėti viršutinius drabužius ir lauko avalynę. „SKYPARK“ pramogų centre lankytojams leidžiama dėvėti vidaus patalpų avalynę, pvz., gimnastikos batelius ar lygiapadžius sportinius batelius.

5.7. Šiukšles „SKYPARK“ pramogų centro patalpose leidžiama mesti tik į tam skirtas šiukšliadėžes.

5.8. „SKYPARK“ pramogų centro patalpose lankytojams griežtai draudžiama:
5.8.1. stumdyti kitus lankytojus, bėgioti, lenktyniauti ir (ar) rungtyniauti;
5.8.2. gadinti „SKYPARK“ pramogų centro įrangą, inventorių ir (ar) priemones;
5.8.3. rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas;
5.8.4. įsinešti į „SKYPARK“ pramogų centro patalpas maisto ar gėrimų, valgyti ir (ar) gerti (išskyrus specialiai šventėms skirtas patalpas);
5.8.5. įsinešti į „SKYPARK“ pramogų centro patalpas dūžtančių ir (ar) aštrių daiktų, ginklų, sprogių ar degių medžiagų;
5.8.6. stumdytis, šiurkščiai elgtis ar kitaip trukdyti kitiems lankytojams naudotis „SKYPARK“ pramogųcentre teikiamomis paslaugomis;
5.8.7. atsinešti gyvūnus;
5.8.8. filmuoti, išskyrus atvejus, kai gaunamas atskiras Administratoriaus leidimas;
5.8.9. fotografuoti, išskyrus atvejus, kai gaunamas atskiras Administratoriaus leidimas.

5.9. Lankytojai privalo tausoti „SKYPARK“ pramogų centre esantį inventorių, įrangą ir priemones bei naudoti juos pagal nustatytą paskirtį, atidžiai ir atsakingai.

5.10. Lankytojai privalo nedelsiant informuoti „SKYPARK“ pramogų centro darbuotoją apie įvykusį arba gresiantį nelaimingą atsitikimą, lankytojų susižalojimą, turto sugadinimą, šių taisyklių pažeidimą ar kitas pavojingas situacijas, įvykius ar aplinkybes, gresiančius lankytojų sveikatai ar gyvybei (pvz., vandens poveikis, gaisras, pastato griūtis ar kt.).

5.11. Lankytojai privalo nedelsiant palikti „SKYPARK“ pramogų centro patalpas, jeigu to reikalauja bet kuris „SKYPARK“ pramogų centro darbuotojas.

6. SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS „SKYPARK“ PRAMOGŲ CENTRO BATUTŲ SALĖJE

6.1. „SKYPARK“ pramogų centro batutų salėje galioja visos bendrosios saugaus elgesio „SKYPARK“ pramogų centro taisyklės, nustatytos šių taisyklių 5 skyriuje. Taip pat „SKYPARK“ pramogų centro batutų salėje galioja specialiosios saugaus elgesio taisyklės, nustatytos šiame 6 skyriuje. Esant prieštaravimų ar neatitikimų tarp bendrųjų ir specialiųjų saugaus elgesio taisyklių, pirmenybė teikiama specialiosioms saugaus elgesio „SKYPARK“ pramogų centro batutų salėje taisyklėms.

6.2. Veiklą „SKYPARK“ pramogų centro batutų salėje savo nuožiūra turi teisę stebėti „SKYPARK“ pramogų centro darbuotojas arba treneris. Jis turi teisę riboti asmenų, esančių „SKYPARK“ pramogų centro batutų salėje, skaičių ir, prireikus, organizuoja lankytojų veiklą ir judėjimą „SKYPARK“ pramogų centro batutų salėje. Lankytojai privalo besąlygiškai paklusti „SKYPARK“ pramogų centro darbuotojo arba trenerio nurodymams, o nurodymams nepaklusę lankytojai šalinami iš „SKYPARK“ pramogų centro. Šiame punkte nustatytos „SKYPARK“ pramogų centro darbuotojo arba trenerio teisės negali būti suprantamos kaip Administratoriaus pareiga koordinuoti veiklą ar prižiūrėti lankytojus „SKYPARK“ pramogų centro batutų salėje.

6.3. Šokinėjimas ir (ar) kitokių judesių atlikimas batutų erdvėje yra aktyvi sportinė veikla. Lankytojas, kiekvieną kartą prieš pradėdamas naudotis „SKYPARK“ pramogų centro batutų salėje teikiamomis paslaugomis, privalo atsakingai įvertinti, ar jo fizinė ir (ar) sveikatos būklė yra tinkama naudotis šiomis paslaugomis. Nėščioms moterims draudžiama naudotis batutų salėje teikiamomis paslaugomis.Lankytojas prisiima visą riziką dėl galimų neigiamų pasekmių lankytojui, susijusių su netinkamu savo fizinės ir (ar) sveikatos būklės įvertinimu.

6.4. Prieš pradėdami naudotis „SKYPARK“ pramogų centro batutų salėje teikiamomis paslaugomis, lankytojai privalo išsiimti iš kišenių visus daiktus (įskaitant, be apribojimų, telefonus, raktus ir kt.), nes jais gali būti sužaloti kiti lankytojai, pažeistas ar sugadintas „SKYPARK“ pramogų centro inventorius, taip pat jie gali būti pamesti porolono kubelių baseine.

6.5. Lankytojams nerekomenduojama naudotis „SKYPARK“ pramogų centro batutų salėje teikiamomis paslaugomis būnant su bet kokios rūšies akiniais. Lankytojas, pasirinkęs naudotis batutų salėje teikiamomis paslaugomis nenusiėmęs akinių, prisiima visą riziką, susijusią su galimomis neigiamomis pasekmėmis dėl tokio pasirinkimo. Lankytojui pasirinkus savo rizika naudotis batutų salėje teikiamomis paslaugomis su akiniais, primygtinai rekomenduojama naudotis paslaugomis tik pritvirtinus prie akinių guminį raištelį, juosiamą aplink galvą.

6.6. „SKYPARK“ pramogų centro batutų salėje lankytojams griežtai draudžiama:

6.6.1. segėti laikrodžius, auskarus, grandinėles, mūvėti žiedus ar kitus papuošalus, juvelyrinius dirbinius, nes jais gali būti sužaloti kiti lankytojai, pažeistas ar sugadintas „SKYPARK“ pramogų centro inventorius, taip pat jie gali būti pamesti, kitaip prarasti ar sugadinti;

6.6.2. valgyti, gerti, kramtyti kramtomąją gumą, turėti burnoje saldainių ar bet kokių kitų daiktų, taip pat įsinešti į batutų salę maisto ar gėrimų;

6.6.3. tyčia šokti ant batutų paminkštinimų (šonų), juos tampyti ar ant jų karstytis, sėdėti;

6.6.4. išimti ar išmesti porolono kubelius iš baseino;

6.6.5. naudotis sugadinta ar kitaip neveikiančia įranga, inventoriumi ir (ar) priemonėmis.

7. NURODYMAI, REKOMENDACIJOS IR DRAUDIMAI LANKYTOJAMS,BESINAUDOJANTIEMS „SKYPARK“ BATUTŲ SALĖJE TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS

7.1. Prieš pradėdamas naudotis SKYPARK“ batutų salėje teikiamomis paslaugomis, taip pat prieš atlikdamas kūlverstį ore (salto), kitus triukus, šuolius ir (ar) judesius batutų salėje, lankytojas privalo rūpestingai įvertinti savo sveikatos būklę ir savo fizines galimybes. Nebandykite atlikti pernelyg sudėtingų šuolių, triukų ir (ar) judesių. Šokinėjimas ant batuto, kūlverstis ore (salto) ir kiti triukai, šuoliai ar judesiai batutų salėje gali būti pavojingi. Lankytojai yra patys visiškai atsakingi už savo saugumą ir sveikatą atliekant aukščiau šiame punkte nurodytus veiksmus ir (ar) kitaip naudojantis „SKYPARK“ batutų salėje teikiamomis paslaugomis.

7.2. Lankytojai batutų salėje privalo elgtis apdairiai ir atsargiai, visuomet kontroliuoti savo judesius ir kūną, šokinėti ant batutų ir (ar) atlikti kitus judesius batutų salėje taip, kad būtų išvengta fizinio kontaktosu kitais lankytojais.

7.3. Naudodamiesi batutų salėje teikiamomis paslaugomis, lankytojai turi stebėti aplinkinius lankytojus ir saugotis, kad šalia šokinėjantys ar kitokius judesius atliekantys lankytojai ant jų neužšoktų, neužgriūtų ir (ar) nesužalotų.

7.4. Draudžiama tuo pačiu metu ant batuto šokinėti daugiau nei vienam asmeniui. Lankytojas, pageidaujantis naudotis batutu, kuriuo tuo metu pačiu metu naudojasi kitas lankytojas, privalo palaukti, kol batutu besinaudojantis lankytojas visiškai nulips nuo batuto.

7.5.  Prieš lipant ant batutų, lankytojams primygtinai rekomenduojama padaryti apšilimą (mankštą).

7.6.  Šokinėjantys lankytojai turi pasiskirstyti pagal ūgį ir šokinėti greta panašaus ūgio lankytojų.

7.7. Draudžiama užšokti ant batuto, kai tuo pačiu metu ant jo šokinėja kitas lankytojas, nes toks šuolis gali sutrikdyti ant batuto šokinėjančio lankytojo pusiausvyrą ir sukelti riziką patirti traumą ar kitaip susižaloti abiem lankytojams.

7.8. Lankytojams draudžiama užšokti ar šokinėti ant apsauginio tinklo, jį tampyti.

7.9. Batutų salėje lankytojams draudžiama atlikti kūlverstį ore (salto), jei jam atlikti nepakanka vietos ar erdvės (batutų salėje yra daug lankytojų ar dėl kitų priežasčių). Draudžiama šokinėti per kitus lankytojus.

7.10. Lankytojas neturėtų atlikti kūlversčio ore (salto), šuolio ar kito triuko, jei nėra įsitikinęs, kad galijuos atlikti.

7.11. Visais atvejais batutų salėje draudžiama atlikti dvigubą kūlverstį ore (salto).

7.12. Draudžiama atlikti triukus, šuolius ar kitokius judesius ant ir (arba) virš batutus skiriančių juostų.

7.13. Porolono kubelių baseine galimas nusileidimas tik ant kojų, nugaros ar pilvo. Nusileidimas į porolono kubelių baseiną kitoje kūno padėtyje griežtai draudžiamas.

7.14. Draudžiama nerti į porolono kubelių baseiną žemyn galva.

7.15. Draudžiama šokti į porolono kubelių baseiną nuo bokštelio.

7.16. Prieš šokant į porolono kubelių baseiną būtina įsitikinti, kad jame nėra kitų lankytojų, taip pat, kad tuo pačiu metu į porolono kubelių baseiną nešoka kitas lankytojas. Į porolono kubelių baseiną draudžiama šokti, jei iš jo nėra išlipęs kitas lankytojas.

7.17. Draudžiama sėdėti ar gulėti ant batutų. Jei lankytojas jaučiasi pavargęs, jis privalo nedelsiant išeiti iš batutų salės.

7.18. Draudžiama liesti krepšinio lentą ar tinklą.

7.19. Lankytojams leidžiama atšokti nuo batutų salėje esančių sienų, tačiau būtina nusileisti ant šalia tos sienos esančio batuto.

7.20. Lankytojai gali atlikti įprastai draudžiamus judesius ar šuolius tik specialių treniruočių metu ir tik prižiūrint „SKYPARK“ pramogų centro treneriui.

8. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Lankytojas turi teisę reikalauti, kad atsakingas „SKYPARK“ pramogų centro darbuotojas supažindintų lankytoją su šiomis taisyklėmis prieš lankytojui pradedant naudotis „SKYPARK“ pramogųcentre teikiamomis paslaugomis.

8.2. Lankytojas, būdamas „SKYPARK“ pramogų centre ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, įsipareigoja besąlygiškai laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ar nurodymų.

8.3. Lankytojas įsipareigoja besąlygiškai vykdyti „SKYPARK“ pramogų centro darbuotojų nurodymus, susijusius su šių taisyklių laikymusi ir (ar) lankytojų sauga „SKYPARK“ pramogų centre.

9. ADMINISTRATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Administratorius turi teisę:

9.1.1. į „SKYPARK“ pramogų centrą neįleisti asmenų, kurie, „SKYPARK“ pramogų centro darbuotojų nuomone, gali trikdyti „SKYPARK“ pramogų centro veiklą ir jame nustatytą tvarką, kelti grėsmę kitų lankytojų saugumui ar kliudyti kitiems lankytojams naudotis „SKYPARK“ pramogų centre teikiamomis paslaugomis;

9.1.2. į „SKYPARK“ pramogų centrą neįleisti asmenų, kurie nesutinka laikytis šių taisyklių ar bet kokiu kitu būdu jas ignoruoja;

9.1.3. pareikalauti, kad šias taisykles tyčia ar dėl neatsargumo pažeidžiantis ar nesaugiai savo ir (ar) kitų lankytojų atžvilgiu besielgiantis lankytojas nedelsiant išeitų iš „SKYPARK“ pramogų centro patalpų, o jei šis geranoriškai to nepadaro – pašalinti lankytoją iš „SKYPARK“ pramogų centro patalpų, jokiais atvejais negrąžinant tokiam lankytojui sumokėtos bilieto kainos;

9.1.4. savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo keisti šias taisykles, keisti „SKYPARK“ pramogų centre teikiamų paslaugų sąrašą ir jų kainas.

9.2. Administratorius įsipareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šių taisyklių nustatyta tvarka teikti lankytojams paslaugas „SKYPARK“ pramogų centre.

10. ATSAKOMYBĖ

10.1. Lankytojas, padaręs žalos „SKYPARK“ pramogų centrui, jame esančiam turtui, įrangai ar inventoriui, kitų lankytojų turtui ir (ar) sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai asmenys ar asmenys su negalia, atsako jų tėvai ar globėjai.

10.2. Nepilnamečių asmenų, asmenų su negalia tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu su jais „SKYPARK“ pramogų centre besilankančių nepilnamečių asmenų ar asmenų su negalia supažindinimą su šiomis taisyklėmis ir taisyklių laikymąsi, o taip pat už lydimų asmenų priežiūrą ir saugumą „SKYPARK“ pramogų centre.

10.3. Administratorius yra atsakingas tik už tinkamą „SKYPARK“ pramogų centre esančios įrangos ir (ar) inventoriaus funkcionavimą. Administratorius, „SKYPARK“ pramogų centro administracija ir (ar) darbuotojai nėra atsakingi už lankytojų „SKYPARK“ pramogų centre patirtus nelaimingus atsitikimus (įskaitant, be apribojimų, lankytojų patirtas traumas, bet kokį kitokį lankytojų sveikatos sutrikdymą ir (ar) sužalojimą), lankytojų patirtą žalą (nuostolius), išskyrus atvejus, kai tokie nelaimingi atsitikimai įvyksta ir (ar) žala (nuostoliai) patiriami dėl „SKYPARK“ pramogų centro įrangos ir (ar) inventoriaus gedimo, jei toks gedimas sąlygotas ne pažeidžiančio šias taisykles ar joms kitaip prieštaraujančio nukentėjusiojo lankytojo ar kitų lankytojų elgesio.

10.4. Administratorius, „SKYPARK“ pramogų centro darbuotojai ir (ar) administracija jokiais atvejais nėra atsakingi už į „SKYPARK“ pramogų centrą atvykusių lankytojų, įskaitant, be apribojimų, nepilnamečių ir (ar) asmenų su negalia, priežiūrą ir saugumą.

10.5. Administratorius, „SKYPARK“ pramogų centro administracija ir (ar) darbuotojai jokiais atvejais neatsako už „SKYPARK“ pramogų centre (įskaitant ir individualias daiktų laikymo spinteles, rūbinę) lankytojų pamestus, paliktus ar kitaip prarastus, taip pat sugadintus papuošalus, juvelyrinius dirbinius, mobiliuosius telefonus, vertybes, pinigus, drabužius, kitus asmeninius daiktus ar kitokius lankytojų patirtus nuostolius (žalą).

BENDROSIOS SKYPARK VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

ATMINTINĖ PRIEŠ PRADEDANT ŠOKINĖTI

ŠVENČIŲ PATALPŲ NUOMA

+ PARSISIŲSK SKYPARK TAISYKLES